Język/Language:

PL EN FR DE

Dokumentacja szkody – masz dostęp?

Do czego masz prawo w związku z dostępem do informacji o likwidowanej szkodzie? Na jakiej podstawie? Co gdy ubezpieczyciel zablokuje Ci dostęp do akt szkody?

Podstawa prawna

Prawo dostępu do informacji i dokumentów z akt szkody dotyczy osoby będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym, poszkodowanym, a także osoby występującej z roszczeniem lub uprawnionej (np. na podstawie pełnomocnictwa).
Ustawa z dnia 22 maja 2004 r. o działalności ubezpieczeniowej w art. 16 ust. 4 wskazuje, że:

„Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń.”

Ważne jest, że realizacja tego obowiązku przez ubezpieczyciela nie może się wiązać z nieuzasadnionymi kosztami lub trudnościami dla osoby, która chce dostęp do informacji i dokumentów uzyskać (np. wysokie opłaty za ksero). Wszystkie dokumenty można otrzymać także drogą elektroniczną.

Aby uzyskać dostęp do akt wystarczy, że napiszesz maila do osoby likwidującej szkodę, w którym wskażesz numer sprawy i w jakim charakterze występujesz. Oczywiście zawsze możesz też skorzystać z tradycyjnej korespondencji pocztowej lub osobiście pojawić się w odpowiedniej placówce ubezpieczyciela.

Do czego masz prawo?

Realizacja wyżej wymienionego przepisu wiąże się z koniecznością zapewnienia transparentności postępowania likwidacyjnego i zagwarantowania równości stron. Z tego powodu masz prawo do:

  • bezpośredniego dostępu do dokumentacji szkody
  • wykonania na swój koszt kopii ww. dokumentów
  • otrzymania potwierdzenia zgodności z oryginałem

 

Nie ma żadnej przeszkody byś swojego uprawnienia nie mógł zrealizować z pomocą pełnomocnika. Wystarczy, że podpiszesz pełnomocnictwo ogólne, które ma formę pisemną pod rygorem nieważności. Nie jest prawdą, że musi ono mieć formę aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonymi podpisami.

Warto pamiętać, że udostępnienie danych związanych z likwidowaną szkodą ma charakter zobowiązania bezterminowego. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń powinien udzielić informacji niezwłocznie po wezwaniu do takiego działania przez osobę uprawnioną.

Co gdy ubezpieczyciel blokuje dostęp do informacji?

Może zdarzyć się tak, że zakład ubezpieczeń w sposób nieuzasadniony będzie odwlekał w czasie moment udostępnienia dokumentów lub stwierdzi, że wcześniej je zgubił lub zniszczył. Niestety zazwyczaj niezwykle trudno jest udowodnić, że z tego tytułu doznaliśmy szkody majątkowej, która mogłaby być przedmiotem pozwu na podstawie art 471 k.c. lub art. 361 § 2 k.c. W zasadzie jedyną możliwością jest wystąpienie o zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną ze strony radcy prawnego lub adwokata. Jeśli wydatki na pomoc w uzyskaniu dostępu do informacji z akt szkody rzeczywiście będą celowe i ekonomicznie uzasadnione, jest duża szansa na to, by były potraktowane jako szkoda majątkowa.

Kancelaria Hawk pomaga nie tylko w uzyskaniu dostępu do informacji z akt szkody, ale także na bieżąco monitoruje proces likwidacji szkód dla swoich klientów. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się z nami!