Język/Language:

PL EN FR DE

Prawo transportowe

– windykacja należności
Oferujemy efektywną windykację należności, również za granicą. Podejmujemy działania na terenie m.in. Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Naszą skuteczność podnosi duże doświadczenie w kontaktach z komornikami z ww. krajów

– rozwiązywanie sporów z kontrahentami
W Twoim imieniu skontaktujemy się z kontrahentem, wyjaśnimy wszelkie sporne kwestie oraz wynegocjujemy satysfakcjonującą Cię ugodę, na każdym etapie dbając o Twój interes.

– pozasądowa i sądowa obrona przed roszczeniami krajowymi i zagranicznymi
Kontrahent bezprawnie obciążył Cię notą? Zadbamy, żeby Twoje interesy były zabezpieczone zgodnie z obowiązującym prawem, tak byś niepotrzebnie nie ponosił kosztów.

– aresztowanie pojazdu
Zatrzymanie pojazdu na przejściu granicznym, niejednokrotnie z przyczyn niezależnych od Ciebie powoduje poważne straty finansowe. Mamy doświadczenie w skutecznym odzyskiwaniu aresztowanych pojazdów.

– stała, kompleksowa obsługa prawna
Płacąc stały abonament masz dostęp do wszystkich naszych usług prawnych i jesteś obsługiwany priorytetowo. Wysokość opłaty abonamentowej, jak i zakres usług świadczonych w ramach umowy, czas trwania umowy itd. pozostaje przedmiotem regulacji indywidualnej, dostosowanej do Twoich potrzeb.

Ochrona dóbr osobistych

– przedsądowe postępowanie ugodowe
Ktoś zamieścił nieprawdziwy, negatywny komentarz na Twój temat na forum lub giełdzie transportowej? Pomożemy ochronić Twoje dobra osobiste i wizerunek. Doprowadzimy do usunięcia bezprawnych wpisów i wynegocjujemy w Twoim imieniu korzystną ugodę unikając wysokich kosztów postępowania sądowego.

– porada prawna
Udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie lub przedstawiony problem. Porada zawiera:
• analizę prawną
• uzasadnienie z przytoczeniem podstawy prawnej
• możliwe kierunki postępowania w sprawie

– zastępstwo procesowe
Nasi radcowie prawni mogą reprezentować Cię przed sądem lub innymi organami, działając w zakresie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa oraz zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o świadczenie pomocy prawnej

– wzory umów procesowych
Na podstawie informacji, które nam przekażesz przygotujemy wzór umowy, wymagający z Twojej strony jedynie uzupełnienia. Możemy także sporządzić dla Ciebie projekt pisma procesowego (np. pozwu, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażalenia, wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe, wniosku dowodowego) wraz ze stosownym uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Ubezpieczenia w transporcie

– prowadzenie postępowań likwidacyjnych dot. szkód (komunikacyjne, CMR)
W czasie transportu zdarzył się wypadek? Uszkodzony został towar, pojazd lub przyczepa?Zajmiemy się Twoją sprawą od zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, poprzez monitorowanie postępowania likwidacyjnego i przekazanie potrzebnej dokumentacji, aż po uzyskanie odszkodowania

– prowadzenie postępowań odwoławczych po odmowie odszkodowania przez ubezpieczyciela
Jeśli będzie to konieczne przeprowadzimy pełne postępowanie odwoławcze, a także zapewnimy pełną obsługę prawną sporów sądowych z ubezpieczycielem

– doradztwo w zakresie zawartych umów ubezpieczenia (analiza ryzyka)
Przeanalizujemy ogólne warunki ubezpieczeń, które zawarłeś, znajdziemy możliwe słabe punkty i zaproponujemy rozwiązania, które w pełni zabezpieczą Cię przed finansowymi skutkami szkód w transporcie.