Język/Language:

PL EN FR DE

Jak uniknąć kary od Border Force?

Wykonując transport towarów do Wielkiej Brytanii każdy przewoźnik jest narażony na kary związane z przedostaniem się do pojazdu nielegalnych imigrantów próbujących w ten sposób pokonać granicę. W momencie wykrycia ich przez brytyjskie służby (Border Force) przewoźnik będzie musiał udowodnić, że zastosował odpowiednie środki w celu uniknięcia zabrania niechcianych „pasażerów”. Za każdego wykrytego nielegalnego imigranta kara może sięgać 2000 funtów brytyjskich. Co zrobić aby uniknąć konsekwencji finansowych?

Odpowiedzialność za przewóz osób nielegalnie wjeżdżających do Wielkiej Brytanii reguluje Ustawa z 1999 roku o imigracji i udzielaniu azylu. Na jej podstawie powstał Kodeks Praktyki, który określa, jakie środki i czynności przewoźnicy mają podjąć, aby uniknąć kar. Aby uwolnić się od odpowiedzialności przewoźnik może w swojej obronie wykazać, że:

  • „nie wiedział i nie miał uzasadnionych podstaw, by podejrzewać, że osoba nielegalnie przekraczająca granicę była, bądź mogła być ukryta na pokładzie pojazdu,
  • pojazd był objęty skutecznym systemem, którego celem było zapobieganie przewożeniu osób nielegalnie przekraczających granicę;
  • w tym konkretnym wypadku osoba bądź osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tego systemu wypełniły właściwie swoje obowiązki.”

Kodeks Praktyki szczegółowo określa wymogi dotyczące pojazdów komercyjnych, czyli takich którymi przewoźnik posługuje się w celu wykonywania działalności gospodarczej. Do tej kategorii należą także przyczepy, naczepy i kontenery.

„Środki, jakie należy przedsięwziąć, aby zabezpieczyć pojazd przed wejściem osób nieupoważnionych:

1. Przed ostatecznym załadunkiem, wszystkie przecięcia i przedarcia, których długość przekracza 25 cm muszą zostać naprawione zabezpieczone, tak aby uniemożliwić wejście osoby nieupoważnionej.

2. Jeżeli właściciel, najemca bądź kierowca pojazdu obecny jest w momencie załadunku musi on skontrolować go, aby upewnić się, że nikt nie wszedł i nie ukrywa się w środku. Następnie ładownię należy zamknąć na zamek, zaplombować lub zabezpieczyć innymi sposobami przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

3. Jeżeli właściciel, najemca lub kierowca nie są obecni w momencie ostatecznego załadunku kontrolę taką należy zapewnić przeprowadzenie takich kontroli przez osobę godną zaufania, a następnie uzyskać pisemne potwierdzenie od takiej osoby, że kontrola została właściwie przeprowadzona oraz że w pojeździe w chwili ostatecznego załadunku zabezpieczania nie był nikt schowany.

4. Po zakończeniu ostatecznego załadunku ładownię należy niezwłocznie zabezpieczyć przez zamknięcie na zamek, zaplombowanie lub przy użyciu innego zabezpieczenia uniemożliwiającego dostęp nieupoważnionych osób.

5. Linka do plandeki oraz paski, jeżeli użyte, nie mogą być uszkodzone, muszą przejść przez wszystkie punkty mocowania, zostać naciągnięte i zostać zabezpieczone zamkiem, plombą lub innym zabezpieczeniem.

6. Nie może być możliwości wejścia do ładowni inną drogą niż wejściami, które zostały zabezpieczone przy użyciu zamku, linki do plandeki/pasków lub plomby czy innego zabezpieczenia.

7. Zamki, linki do plandeki, paski i inne zabezpieczenia muszą być mocne i skuteczne.

8. Plomby inne niż celne, muszą być oznaczone numerem seryjnym stosowanym tylko przez właściciela, najemcę lub kierowcę. Numer taki musi być odnotowany w dokumentach samochodu.

9. W razie załadowania na pojazd kontenera, który nie jest opieczętowany przez służby celne,
właściciel, najemca lub kierowca, na ile to możliwe, zobowiązani są upewnić się, że w kontenerze nie znajdują się nieupoważnione osoby. Po takiej kontroli kontener należy ponownie zaplombować zgodnie z powyższymi zasadami. Działania te, a także numer nowej plomby powinny zostać odnotowane w dokumentach samochodu.

10. Takich samych procedur sprawdzania, zabezpieczania i zapisywania należy dokonać, gdy ładownia pojazdu została otwarta przez właściciela, najemcę lub kierowcę bądź jakąś inną osobę przed przeprowadzeniem ostatecznej kontroli opisanej w punkcie 13.

11. Kiedy w drodze do Wielkiej Brytanii pojazd zostaje powierzony nowemu kierowcy, powinien się on upewnić, że na jego pokładzie nie ma nieupoważnionych osób oraz że wypełnione zostały wszystkie określone powyżej wymogi.

12. Punkty od 1 do 10 nie obowiązują w odniesieniu do pojazdów, których zabezpieczenie nie jest możliwe przy użyciu zamka, plomby bądź innego środka zabezpieczającego. Jednak w takim wypadku do odpowiedzialności właściciela, najemcy lub kierowcy należeć będzie wprowadzenie alternatywnych rozwiązań, które pozwolą zapobiec wejściu osób nieupoważnionych oraz wykazanie, że takie rozwiązania zostały wprowadzone i były przestrzegane.

13. Środki, jakie należy przedsięwziąć bezpośrednio przed wjazdem pojazdu na pokład statku, samolotu lub pociągu do Wielkiej Brytanii lub bezpośrednio przed przybyciem do brytyjskiej strefy kontroli imigracyjnej znajdującej się poza terytorium Wielkiej Brytanii.

14. Jeżeli takowe są używane, należy sprawdzić linki do plandeki i paski pod kątem naruszenia, uszkodzenia lub naprawy.

15. Jeżeli takowe są używane, należy upewnić się, że plomby, zamki i inne środki zabezpieczające nie były usunięte, uszkodzone lub ponownie założone. W celu sprawdzenia, że nie doszło do zamiany należy sprawdzić, czy numery plomb zgadzają się z wpisanymi do dokumentów samochodu.

16. Należy sprawdzić karoserię i plandekę pojazdu pod kątem uszkodzeń i potencjalnego wejścia osób nieupoważnionych, zwracając szczególną uwagę na dach, który powinien zostać sprawdzony bądź od środka, bądź z zewnątrz pojazdu.

17. Należy sprawdzić wszystkie zewnętrzne schowki, skrzynki na narzędzia, owiewki a także przestrzeń pod pojazdem.

18. Należy sprawdzić wnętrze pojazdu. W zależności od uznania właściciela, najemcy bądź kierowcy można użyć do tego celu odpowiednich urządzeń, jednak nie eliminuje to konieczności wykonania wymienionych powyżej kontroli. Jeżeli nie jest możliwe zabezpieczenie pojazdu przy użyciu zamka, plomby lub innego środka zabezpieczającego, konieczne jest wykonanie szczegółowej manualnej kontroli ładunku i ładowni pojazdu.”

Kodeks Praktyki określa również ogólne zasady postępowania:

1. Pojazdy na trasie do Wielkiej Brytanii powinny być regularnie sprawdzane, aby upewnić się, że nikt do nich nie wszedł, szczególnie po postojach, podczas których pojazd był pozostawiony bez nadzoru.

2. W pojeździe powinien znajdować się dokument przedstawiający szczegółowo system stosowany dla zapobieżenia wejściu nieupoważnionych osób do pojazdu; powinno być możliwe niezwłoczne okazanie takiego dokumentu na żądanie urzędnika służb imigracyjnych w razie sytuacji grożącej odpowiedzialnością karną.

3. W pojeździe musi znajdować się raport zawierający szczegółowy opis wszystkich przeprowadzonych kontroli. Jeżeli to możliwe, treść takiego raportu powinna być potwierdzona przez osobę trzecią, która była świadkiem kontroli lub sama ją przeprowadziła po uzgodnieniu z właścicielem, najemcą lub kierowcą, jako że raport będzie miał wtedy wyższą wartość dowodową.

4. Właściciele, najemcy i kierowcy mogą zlecić dokonanie w ich imieniu wymaganych kontroli osobom trzecim, niemniej jednak pozostaną odpowiedzialni i podlegać będą karze w razie niezapewnienia skutecznego systemu lub właściwej realizacji tego systemu w danej sytuacji.

5. Jeżeli przeprowadzone kontrole wskazują, że mogło dojść do naruszenia bezpieczeństwa pojazdu lub, jeżeli właściciel, najemca lub kierowca ma inne podstawy do podejrzeń, iż doszło do wejścia osób nieupoważnionych do pojazdu, nie wolno wjechać nim na pokład statku, samolotu lub pociągu zmierzającego do Wielkiej Brytanii lub też do brytyjskiej kontroli imigracyjnej działającej na terenie wyznaczonej strefy kontroli poza terytorium Wielkiej Brytanii. Wszystkie takie okoliczności muszą zostać zgłoszone w najszybszym możliwym terminie policji kraju, w którym doszło do takiej sytuacji, lub w ostateczności podczas kontroli paszportowej w porcie załadunku na statek. W razie zaistnienia trudności właściciele, najemcy i kierowcy powinni zwracać się o radę do Służb Granicznych i Imigracyjnych w porcie przeznaczenia.

Na podstawie powyższych wytycznych warto przygotować procedurę bezpieczeństwa, która ma obowiązywać w firmie. Jeśli na jej podstawie zostaną przeszkoleni kierowcy, również ten fakt będzie miał duże znaczenie, gdy będzie trzeba odwołać się od nałożonej przez Border Force kary.

Kancelaria Hawk pomaga skutecznie odwołać się od kar nałożonych przez brytyjskie służby, co pozwala kilkukrotnie zmniejszyć kwoty, którymi obciążani są przewoźnicy. Jeśli masz problem z Border Force skontaktuj się z nami.