Język/Language:

PL EN FR DE

Szkoda w transporcie – co wtedy?

Uszkodzenie towaru w czasie przewozu to dla przewoźników zjawisko powszednie. Pomimo tego, niewielu z nich uczy się na błędach i odpowiednio minimalizuje ryzyko wystąpienia szkody. Co więcej, dotyczy to także obowiązków, które należy spełnić by zapewnić sobie wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Poniżej przegląd czynności, dzięki którym przewoźnik może zaoszczędzić sobie nerwów i pieniędzy.

1. Za co odpowiedzialny jest przewoźnik?

Co do zasady przewoźnik odpowiedzialny jest za szkody, do których doszło w czasie transportu, czyli pomiędzy załadunkiem towaru (przyjęciem ładunku) a wydaniem go odbiorcy. Dodatkowo przewoźnik odpowiada także za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki na miejsce. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości przewożonego towaru, a dodatkowo w przewozach międzynarodowych (CMR) jest ograniczone do wysokości 8,33 SDR za 1 kg wagi. (ok. 10,70 euro za 1 kg). Ograniczenie to nie stosuje się, gdy do szkody doszło w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

2. Co przy załadunku towaru?

Bardzo ważne jest, żeby po przyjęciu przesyłki do transportu sprawdzić czy stan faktyczny zgadza się z informacjami wpisanymi w liście przewozowym. Chodzi tu przede wszystkim o dane dotyczące ilości lub wagi towaru, jego cech i numerów oraz widocznego stanu przesyłki oraz jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń koniecznie trzeba wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego. Jest to najprostszy sposób na uniknięcie bycia posądzonym o spowodowanie szkód, za które nie ponosi się odpowiedzialności.

Przewoźnik nie odpowiada za szkody spowodowane wadą towaru (np. wcześniejsze uszkodzenie), wadliwym opakowaniem (np. elektronika owinięta jedynie w folię stretch) lub bezpośrednio przez nadawcę w czasie załadunku (np. umieszczenie palet z wrażliwym towarem jedna na drugiej).

Czasem jednak kierowca nie ma możliwości sprawdzenia towaru podczas załadunku. Wtedy także należy wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego wraz z uzasadnieniem, tym bardziej że to kierowca odpowiada z rozmieszczenie towaru na pojeździe w sposób niezagrażający bezpieczeństwu.

3. Co przy wydaniu towaru?

Na końcowym etapie transportu koniecznie trzeba upewnić się, że wydaje się towar osobie do tego uprawnionej. Oznacza to ponowne sprawdzenie poprawności adresu wskazanego przez nadawcę i oddanie towaru pełnoletniej osobie, która tam przebywa. Ważne jest, żeby potwierdziła ona odbiór towaru swoim podpisem i pieczęcią firmową.

Jeśli kierowca zauważy, że do szkody doszło podczas rozładunku, wtedy również powinien zgłosić swoje zastrzeżenia, żeby później móc skutecznie odeprzeć roszczenia związane z uszkodzeniem towaru.

Zarówno podczas załadunku, jak i rozładunku zaangażowany może być kierowca. Warto zadbać, by odpowiednia informacja o tym fakcie znalazła się w liście CMR, ponieważ w przeciwnym wypadku może być problem z wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela. Często w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajduje się zapis, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone podczas załadunku lub rozładunku, o ile pracownik ubezpieczonego nie został wpisany w list CMR.

4. Co w momencie wystąpienia szkody?

Dużo zależy od tego, z jaką szkodą mamy do czynienia. Trochę inaczej będzie wyglądać nasze postępowanie, gdy na rozładunku okaże się, że towar został lekko uszkodzony, a inaczej gdy dojdzie do kradzieży całej przesyłki.

Pewne jednak jest, że zawsze musimy użyć dostępnych nam środków w celu ratowania ładunku oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Czyli, gdy zauważymy, że towar zamókł ze względu na dziurę w plandece to kierowca musi ją niezwłocznie zakleić. Gdy dojdzie do kradzieży od razu wzywamy policję na miejsce zdarzenia. Istotne jest, aby po podjęciu tych niezbędnych działań kierowca zrobił zdjęcia uszkodzonego towaru i pojazdu, z którego go ukradziono lub który uległ wypadkowi.

W porozumieniu z ubezpieczycielem można także wezwać rzeczoznawcę, który już na miejscu wypadku będzie mógł obiektywnie ocenić rozmiar szkody. Aby sprawnie i szybko przeprowadzić proces likwidacji szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika dobrze będzie jak najszybciej zgromadzić odpowiednią dokumentację. Lista dokumentów zazwyczaj wymaganych przez ubezpieczycieli znajduje się poniżej.

5. Lista dokumentów

 • zlecenie przewozowe,
 • list przewozowy, na podstawie którego kierowca przyjął ładunek do przewozu,
 • lista ładunkowa lub inne dokumenty wskazujące jaki towar był przedmiotem przewozu
 • protokół wspólny przewoźnika z osobami, którym przewoźnik dostarczył ładunek na okoliczność braków lub uszkodzenia ładunku,
 • zdjęcia uszkodzonego ładunku
 • notatka policji lub dane powiadomionej jednostki policji, jeżeli do szkody
  doszło w wyniku wypadku lub przestępstwa,
 • roszczenie poszkodowanego (uprawnionego)
 • faktury potwierdzające poniesioną szkodę,
 • opinia rzeczoznawcy jeżeli została sporządzona
 • informacja o ładunku po szkodzie,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby roszczącej, tj. potwierdzenie zapłaty jeżeli roszczącym jest inny spedytor, przewoźnik lub ubezpieczyciel,
 • nazwa banku, numer konta i nazwa właściciela konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie

 

Jeśli w czasie realizowanego przez Ciebie transportu doszło do szkody i masz problem, aby uzyskać odszkodowanie, skontaktuj się z nami!