Język/Language:

PL EN FR DE

Szkoda w domu lub mieszkaniu – na co zwrócić uwagę?

O czym trzeba pomyśleć przed ubezpieczeniem mieszkania lub domu? Jakie kroki należy podjąć przed i w trakcie likwidacji szkody? Jakie obowiązki ma ubezpieczyciel, a jakie poszkodowany? Do czego masz prawo naprawiając szkodę?

1. Przed zawarciem umowy

Zanim zawrzesz umowę ubezpieczenia domu lub mieszkania, warto byś zwrócił uwagę na kilka szczegółów jej dotyczących. Nie warto opierać się jedynie na informacjach od agenta lub z reklamy. Rzadko kiedy dowiemy się z tych źródeł, za co ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał albo jakie dodatkowe wymagania stawia, by w całości pokryć zaistniałą szkodę.

Pierwszą rzeczą, która powinna rzucić Ci się w oczy, to jasność i precyzja sformułowań zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeśli znajdziesz rozbudowane o wiele warunków lub cech definicje zdarzeń losowych, trzymaj się od takiej umowy z daleka.

Drugim niepokojącym sygnałem może być wyeksponowanie w jednym z pierwszych rozdziałów wyłączeń odpowiedzialności. Ubezpieczyciel kładący nacisk na ten element umowy, a przenoszący resztę postanowień do dalszych części dokumentu, chcąc nie chcąc, zdradza do czego przywiązuje większą wagę.

Trzecim elementem, który powinien sprawić, że zapali Ci się lampka ostrzegawcza jest wiele wymogów, które trzeba spełnić jeszcze zanim zdarzy się jakaś szkoda. Jeśli ubezpieczyciel nakłada na Ciebie obowiązki, które minimalizują możliwość zajścia zdarzenia, przed którym chcesz się uchronić (np. dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe w przypadku kradzieży), posuwa się za daleko. Narusza bowiem w ten sposób zasadę mówiącą o tym, że treść lub cel stosunku zobowiązaniowego nie może sprzeciwiać się jego naturze, ustawie, a także zasadom współżycia społecznego (art. 353 k.c.)

2. Przed zgłoszeniem szkody

Pamiętaj, że gdy dojdzie do szkody najpierw masz obowiązek ratować życie i zdrowie swoje i osób w twoim otoczeniu, a potem ratować dobytek i podjąć działania zmierzające do odwrócenia lub zminimalizowania skutków szkody. Oznacza to np. zakręcenie głównego zaworu wody.

Następnie ważne jest, aby samodzielnie zrobić spis rzeczy, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jeśli doszło do zalania należy zmierzyć powierzchnię zacieków. Bardzo ułatwia to już w toku postępowania likwidacyjnego określenie rzeczywistej wysokości szkody oraz kontrolę wyceny zrobionej przez rzeczoznawcę. Z pewnością łatwiej będzie nam wykazać pomyłkę w protokole rzeczoznawcy, gdy będziemy mieli wcześniej sporządzony własny spis.

Kolejnym krokiem jest ustalenie przyczyny szkody. Najważniejsze jest stwierdzenie czy do szkody doszło z powodu niezależnego od nas, czy w jakiś sposób przyczyniliśmy się do jej wystąpienia. Niekoniecznie musi to być konkretne działanie z naszej strony. Może to także polegać na zaniechaniu np. nie zamknięcie okna, przez które dochodzi do zalania. Szkody spowodowane umyślnie lub powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa wykluczają wypłatę odszkodowania. Z kolei, jeśli przyczyna szkody jest od nas niezależna np. jest wynikiem zmęczenia materiału i awarii instalacji, wtedy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

3. W trakcie postępowania likwidacyjnego

Samo zgłoszenie szkody może mieć formę pisemną, ustną (zgłoszenie telefoniczne) lub elektroniczną. Ważniejsza od formy jest treść zgłoszenia. Trzeba pamiętać o podaniu informacji o wszystkich niezbędnych faktach tj. numer polisy, nazwa ubezpieczonego, przyczyna szkody, zakres uszkodzeń, dane kontaktowe itd.

Szkodę należy zgłosić jak najszybciej, ale zazwyczaj jest określony termin od 2 do 7 dni od zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Jeśli nie uda nam się zrobić tego w określonym czasie, ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie w takim wymiarze w jakim zwłoka w powiadomieniu o szkodzie przyczyniła się do jej powiększenia.

Od daty, w której dokonałeś zgłoszenia szkody liczy się termin przedawnienia oraz czas, jaki ubezpieczyciel ma na odpowiedź (7 dni). Więcej na temat praw i obowiązków w toku postępowania likwidacyjnego znajdziesz tutaj.

Jeśli potrzebujesz porady w związku z poniesioną szkodą majątkową, skontaktuj się z nami!