Język/Language:

PL EN FR DE

Jak długo czekać na odszkodowanie?

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania? Kiedy może przedłużyć ten czas? Kiedy ubezpieczyciel bezpodstawnie zwleka z decyzją? Jakie kroki podjąć, gdy masz problem z otrzymaniem odszkodowania?

Terminy wypłaty odszkodowania w przepisach prawa

Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia poinformowania o szkodzie przez osobę poszkodowaną.

Zdarza się, że jest to czas zbyt krótki, by uzyskać wszystkie niezbędne informacje. W sytuacji, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia swojej odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania jest niemożliwe, może przedłużyć czas na podjęcie decyzji o 14 dni od momentu, w którym ustalenie tych okoliczności stało się możliwe. Nie może jednak przekroczyć terminu 90 dni.

Dodatkowo w takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek:

 • pisemnego powiadomienia poszkodowanego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części

 • powiadomienia o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie

 • wypłaty bezspornej części odszkodowania (o ile to możliwe)

Należy pamiętać, że zakład ubezpieczeń zawsze musi poinformować osobę poszkodowaną o okolicznościach i podstawie prawnej wydanej decyzji. Jeśli wydaje decyzję negatywną musi wskazać przyczyny, które spowodowały, że odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym wskazanym przez poszkodowanego. W każdym wypadku ma obowiązek poinformować o możliwości dochodzenia swoich racji przez osobę poszkodowaną na drodze sądowej.

Jak ubezpieczyciele tłumaczą się z nieterminowości?

Często ubezpieczyciele są najzwyczajniej bierni i nie odpowiadają, nawet na wezwania do zapłaty kierowane do nich przez osoby poszkodowane lub ich pełnomocników. Czasem jednak można spotkać się z tym, że w piśmie dotyczącym szkody wskazują oni, że przeciągający się czas wydania przez nich decyzji wynika z:

 • oczekiwania na opinię rzeczoznawcy

 • braku potwierdzenia okoliczności zdarzenia przez sprawcę

 • niemożności otrzymania notatki policyjnej

 • oczekiwanie na dokumenty z placówki medycznej

 • oczekiwanie na wynik toczącego się procesu sądowego

Wszystkie te powody nie mogą być jednak przyczyną zaniedbywania swoich obowiązków informacyjnych przez ubezpieczycieli, a tym bardziej naruszania interesów prawnych i majątkowych poszkodowanych. Jedynym prawnie zasadnym powodem wstrzymania się przez zakład ubezpieczeń z wypłatą odszkodowania, może być niejasność, co do samej odpowiedzialności ubezpieczyciela lub co do wysokości odszkodowania. Mimo to kwota bezsporna i tak powinna być wypłacona w ciągu 30 dni.

Jakie kroki podjąć, gdy masz problem z otrzymaniem odszkodowania?

Niestety sposoby wpłynięcia na zakład ubezpieczeń, gdy dana sprawa nie znalazła się jeszcze w sądzie, są dość ograniczone. Wśród nich należy wymienić:

 • wysłanie wezwania do zapłaty świadczenia z żądaniem odsetek ustawowych za opóźnienie

 • złożenie skargi do Rzecznika Finansowego

 • złożenie skargi do Komisji Nadzoru Finansowego

Zawsze warto informować osobę, która likwidują naszą szkodę o podjętych krokach – możliwe jest, że uda nam się zmobilizować ją do sprawniejszego działania. Organ nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, może bowiem nakładać na nie kary sięgające do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto, uzyskanej przez zakład ubezpieczeń w roku poprzednim lub 100 000 zł. Może też ukarać członków zarządu lub prokurentów danej firmy karą pieniężna do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Kancelaria Hawk pomaga swoim klientom na bieżąco monitorować postępowania likwidacyjne i skutecznie reagować w przypadku nieterminowości ubezpieczyciela. Zapraszamy do kontaktu!