Język/Language:

PL EN FR DE

W jaki sposób naprawisz szkodę?

Jak wybrać sposób naprawienia szkody? Jakie możliwości są dostępne? Do czego zobowiązany jest ubezpieczyciel wobec poszkodowanego? Czy trzeba najpierw naprawić samochód , aby móc żądać odszkodowania?

Sposoby naprawienia szkody

Kiedy twój samochód zostanie uszkodzony w kolizji lub wypadku przez sprawcę, masz prawo domagać się naprawienia szkody. Według art 363 § 1 k.c.: „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”. Oznacza to, że masz prawo do wyboru sposobu naprawienia szkody. Jeśli tego zaniechasz wyboru dokona dłużnik. Do wyboru masz dwie możliwości:

  • przywrócenie stanu rzeczy sprzed szkody np. naprawę samochodu w serwisie

  • przyjęcie zapłaty sumy pieniężnej odpowiadającej pełnej wartości poniesionej szkody

Wyboru sposobu naprawienia szkody w przypadku szkód komunikacyjnych dokonasz składając ubezpieczycielowi oświadczenie woli w tym zakresie, najczęściej podczas zgłaszania zdarzenia.

Dokonanie naprawy a wypłata odszkodowania

Pamiętaj, że ubezpieczyciel nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od wcześniejszego dokonania naprawy pojazdu, a nawet od tego, czy masz zamiar taką naprawę przeprowadzić. Szkoda powstaje w chwili kolizji lub wypadku i ubezpieczyciel ma obowiązek wyrównać powstały w ten sposób uszczerbek majątkowy. Jednoznacznie wskazuje na to szereg orzeczeń Sądu Najwyższego: wyrok z dnia 27 czerwca 1988 r. (sygn. Akt I CR 151/88); orzeczenie z dnia 15 listopada 2001r. (sygn. akt III CZP 98/01); wyrok z dnia 20 lutego 2002 (sygn. akt V CKN 908/00); wyrok z dnia 7 sierpnia 2003 r. (sygn. akt IV CKN 387/01).

Szacowanie wysokości odszkodowania

Niezależnie od tego, jaki sposób naprawienia szkody wybierzesz, masz prawo do odszkodowania uwzględniającego wszystkie ekonomicznie i celowe wydatki nieodzowne do naprawy uszkodzonego auta. Zatem oszacowana przez ubezpieczyciela suma pieniężna nie powinna różnić się w zależności od tego, czy jej wysokość jest określana metodą kosztorysową, czy stanowi sumę odpowiadającą wartości faktur za naprawę i badania powypadkowe. W jednym i drugim wypadku powinny być przyjęte koszty niezbędnych materiałów i robocizny według cen z daty ich ustalenia. Źródeł uzasadnienia takiego stanowiska należy szukać w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11) i „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2014.

Co więcej, możliwe jest, że sama naprawa pojazdu (lub suma pieniężna jej odpowiadająca) nie doprowadzi do przywrócenia w pełni stanu poprzedniego. Dzieje się tak np. w przypadku utraty wartości handlowej pojazdu. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wyrównania szkody poprzez przyznanie odszkodowania uzupełniającego.

Na koniec warto wspomnieć, że w przypadku wyboru zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej, nie ma znaczenia na co ją przeznaczysz. Nie musi to być koniecznie pokrycie uszczerbku, a ubezpieczyciel nie ma prawa żądać jej zwrotu w sytuacji, gdy przeznaczysz ją na inny cel.

Kancelaria Hawk pomaga uzyskać maksymalne odszkodowania związane ze szkodami komunikacyjnymi, dlatego jeśli zostałeś poszkodowany/-a w wypadku lub kolizji – zapraszamy do kontaktu.