Język/Language:

PL EN FR DE

Ubezpieczenie OC po nabyciu samochodu

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC po zakupie samochodu? Jakie prawa i obowiązki mają strony transakcji? Kiedy możesz wypowiedzieć polisę OC? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

W momencie, w którym wchodzimy w posiadanie pojazdu, niezależnie od tego czy dzieje się tak na drodze kupna, darowizny czy spadku, przejmujemy także prawa i obowiązki wynikające z polisy OC. Wiąże się z tym szereg konsekwencji, o których warto pamiętać.

Z chwilą nabycia pojazdu masz prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC

Z art. 31 oraz 18 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez osobę, na którą przeszło prawo własności pojazdu mechanicznego. Wypowiedzenie powinno być:

  • dokonane w formie pisemnej
  • złożone osobiście w siedzibie lub oddziale ubezpieczyciela, u agenta ubezpieczeniowego współpracującego z danym ubezpieczycielem lub przesłane pocztą
  • w przypadku przesłania dokumentu za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wypowiedzenia uznaje się datę nadania (przy korzystaniu z usług innych operatorów jest to data dostarczenia do ubezpieczyciela)

Jeśli chodzi o datę wypowiedzenia, to można wskazać ją w piśmie do ubezpieczyciela. W innym wypadku za datę wypowiedzenia zostanie uznana data jego złożenia (w tym nadania w placówce Poczty Polskiej). Ubezpieczyciel nie ma prawa do podważania daty wskazanej w dokumencie wypowiedzenia, o ile nie jest ona wcześniejsza, niż data nabycia pojazdu.

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.

Jeśli sam nie wypowiesz ubezpieczenia OC, wygaśnie ono z datą końcową oznaczoną w polisie i nie zostanie ona wznowiona automatycznie przez ubezpieczyciela. Zmiana ta zaszła dla umów ubezpieczenia zawartych po 11 lutego 2012 roku i miała na celu wyeliminowanie sytuacji, w której właściciel samochodu posiada podwójne ubezpieczenie OC. Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o zawarciu umowy ubezpieczenia na kolejny okres, ponieważ opóźnienie skutkuje przerwą w ciągłości ubezpieczenia. Wiąże się to z karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, które w 2015 roku wynoszą:

  • przerwa w ubezpieczeniu samochodu osobowego do 3 dni – 700 zł
  • przerwa w ubezpieczeniu samochodu osobowego od 4 do 14 dni – 1750 zł
  • przerwa w ubezpieczeniu samochodu osobowego powyżej 14 dni – 3500 zł

Dużo gorsze konsekwencje miałby jednak wypadek spowodowany w trakcie tej przerwy, ponieważ musiałbyś pokryć w całości odszkodowanie wypłacone poszkodowanemu przez UFG.

Prawo do rekalkulacji składki

Zakład ubezpieczeń może samodzielnie lub na wniosek nowego właściciela dokonać ponownej kalkulacji należnej składki. Rekalkulacja powinna objąć okres od przejścia lub przeniesienia prawa własności danego pojazdu i uwzględniać zniżki przysługujące osobie, która go nabyła. Taryfa, wedle której ubezpieczyciel dokonuje wyliczenia, powinna być udostępniona ubezpieczonemu, tak by mógł on dokonać weryfikacji wysokości składki.

Jeśli kupujesz nowy samochód lub taki, którego poprzedni właściciel nie miał umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, musisz w dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu, zawrzeć polisę OC.

Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Hawk. Z chęcią pomożemy!